Sunday, 6 June 2010

Iōng Hok-kiàn-oā kóng kàu Tng-soaⁿ – Talking about China in Hokkien

Kóng Penang Hok-kiàn ê lâng kóng kàu Tng-soaⁿ ê míh-kiàⁿ, ­­­ū-tang-sî m-chai án-choáⁿ iōng Hok-kiàn-oā kóng chhut lâi, só∙ iōng Mandarin a-sī Âng-mô∙-oā kóng.

Tiāⁿ-tióh m-si kóng Hok-kiàn-oā bô hoat-tō kóng kàu chit-khoán ê chhim ê míh-kiàⁿ, in-ūi kū-chá-sî bô án-ne-khoán. Gō∙-cháp nî chêng, Hok-kiàn-lâng ē iōng Hok-kiàn-oā lâi kóng ka-liáu ê Tng-soaⁿ ê miâ, tān-sī in-ūi chiàⁿ kú bô lâng iōng Hok-kiàn-oā lâi thák-chheh liáu, tong-kim ê lâng bē-kì án-choáⁿ chò liáu.

Kiaⁿ-jít oá beh kài-siāu kúi-na ū koan-hē ka Tng-soaⁿ ê hong-siók ka lék-sú ê miâ, koh ài kài-siāu kúi-na kha chhut-miâ ê ūi miâ.


Tng-lâng ê Kàu ê Miâ (names of Chinese Religions)

Téng-táu Tng-lâng sī kóng “Saⁿ-kàu三教 ì-su sī kóng, Confucianism, Taoism, ka Buddhism. Tng-lâng ê hong-siók to sī siâng-tiám-siaⁿ sìn chí-lê saⁿ-ê ka-liáu.

Confucianism Hok-kiàn-oā kiò chò Jû-kàu 儒教, ta-pih án-ne-khóan kóng ê lâng chin-chiàⁿ chió.

Confucius ê Hok-kiàn-oā ê miâ sī Khóng-chú 孔子, a-sī Khóng-chú-kong 孔子公.

Mencius to sī Bèng-chú 孟子.


Taoism ē-sái kiò-chò Tō-kàu 道教, ta-pih kha-chē-lâng iōng “Ang-kong” chí-lê miâ, siâng-ka “I sī pài Ang-kong ê” a-sī “I siang-sìn Ang-kong” = He is a Taoist, án-ne-khóan.

Lao-tzu (Laozi) ê Hok-kiàn-oā ê miâ kiò-chò Ló-chú 老子, koh ū-lâng kóng Nó-chú. Chuang-tzu/Zhuangzi sī kóng Chong-chú 莊子.

Buddhism kha êng, ták-ták-lâng chai kóng i sī kiò-chò Hút-kàu 佛教.


Tng-soaⁿ ê Ūi ê Miâ (Names of Places in China)

Toa po-kan ê miâ ū:

Peking/Beijing = Pák-kiaⁿ 北京 Shanghai = Siōng-hái a-sī Siāng-hái 上海


Canton/Guangzhou = Kóng-chiu a-sī Kóng-hú 廣州/廣府 Nanking/Nanjing = Lâm-kiaⁿ 南京


Foochow/Fuzhou = Hok-chiu 福州 Amoy/Xiamen = Ē∙-mûi 廈門


Séng (Provinsi) ê miâ ū:

Fukien/Fujian = Hok-kiàn 福建 Guangdong = Kóng-tang 廣東


Guangxi = Kóng-sai 廣西 Hunan = Ô∙-lâm 湖南


Hubei = Ô∙-pák 湖北 Yunnan = Hûn-lâm 雲南


Shandong = Soaⁿ-tang 山東 Shanxi = Soaⁿ-sai 山西


Jiangxi = Kang-sai 江西


Tē-it bóe ū

Ông-tiâu ê Miâ (names of Dynasties)

Zhou Dynasty = Chiu-tiâu 周朝 Qin Dynasty = Chîn-tiâu 秦朝


Han Dynasty = Hàn-tiâu 漢朝 Three Kingdoms = Sam-kok 三國


Northern and Southern Dynasties = Lâm-pák-tiâu 南北朝


Tang Dynasty = Tông-tiâu 唐朝 Song Dynasty = Sòng-tiâu 宋朝


Yuan Dynasty = Goân-tiâu 元朝 Ming Dynasty = Bêng-tiâu 明朝


Qing/Ch’ing Dynasty = Chheng-tiâu 清朝


Ē-táu oá ē siá kúi-na chheh ê miâ, ka chhut-miâ ê lâng ê miâ.